Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS 14-10

Tiền Hải - Thái Bình
tbh-tienhai-thcs14-10@edu.viettel.vn